Chất nào sau đây có số liên kết π nhiều nhất (mạch hở)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook