Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn một phần trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít hỗn hợp hai khí (đktc) có tỷ khối so với H2 là 9,4 và dung dịch Y. Cho phần còn lại tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO­4 đặc, nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và 4,648 lít hỗn hợp khí T (đktc) gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Số mol muối FeCl2 có trong dung dịch Y là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook