Chiến thắng nào của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 - 1968, tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook