Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18 - 8 - 1968, chứng tỏ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook