Chiếu chùm sáng đơn sắc, mảnh bước sóng 600 nm vào khối chất trong suốt chiết suất \[n=1,5\] gồm hai mặt phân cách song song bán mạ, dày \[d=2\]mm mm (tia sáng đến mặt phần cách, một phần phản xạ và một phần khúc xạ). Khi góc tới là \[{{9}^{0}}\], người ta hứng chùm tia ló 3, 4 (hình vẽ cho đi vào hai khe của một thí nghiệm Y – âng với khoảng cách giữa hai khe bằng độ rộng của chùm tia ló. Biết khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Khoảng vân ở trên màn quan sát bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook