Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi \[{{r}_{}},\text{ }{{r}_{\ell }}~,\text{ }{{r}_{t}}~\]lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook