Chiếu một bức xạ có bước sóng \[\lambda \]vào một tấm kim loại có công thoát \[{{A}_{o}}\] thì không làm bứt các electron ra khỏi bề mặt kim loại. Biết tốc độ ánh sáng là c, hằng số Plăng là h. Hệ thức nào dưới đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook