Cho \({x_0}\) là giá trị lớn nhất thỏa mãn \(4{x^4} - 100{x^2} = 0.\) Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook