Cho x- (-15) = 15 + 8 , số x bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook