Cho \( - 2x + 3 < - 2y + 3\). So sánh $x$ và $y$ . Đáp án nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook