Cho 25 gam nước clo vào một dung dịch có chứa 2,499 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 1,609 gam chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%, nồng độ % của nước clo là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook