Cho \(3{a^2}\left( {x + 1} \right) - 4bx - 4b \)\(= \left( {x + 1} \right)\left( {...} \right).\)

Điền biểu thức thích hợp vào dấu \(...\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook