Cho \(x - 3 \le y - 3,\) so sánh $x$ và $y$. Chọn đáp án đúng nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook