Cho 3 số thực dương \(a,\,b,\,c\) khác 1. Đồ thị các hàm số \(y = {a^x},\)\(y = {\log _b}x,\)\(y = {\log _c}x\) được cho như trong hình vẽ.

Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook