Cho \(3y - x = 6\) . Tính giá trị của biểu thức \(P = \dfrac{x}{{y - 2}} + \dfrac{{2x - 3y}}{{x - 6}}\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook