Cho 4 phản ứng sau:

(1) FeO + H2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Fe + H2O

(2) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

(3) Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

(4) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

Hợp chất sắt(II) thể hiện tính khử trong phản ứng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook