Cho 5 hợp chất thơm p-HOCH2C6H4OH, p-HOC6H4CH2OOCCH3, p-HOC6H4COOH, p- HOOCC6H4OOCCH3, p-HOOCC6H4COOC2H5. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn cả hai điều kiện sau

• 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 1 mol Na.

• 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol KOH ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook