Cho \( - 897 + x + 189 = x + ...\) Số cần điền vào chỗ trống là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook