Cho 9,55 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn tác dụng vừa đủ với 870 ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,06 mol hỗn hợp khí N2 và N2O. Tỷ khối của hỗn hợp khí so với H2 là 20,667. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook