Cho \(A = {2019^{n + 1}} - {2019^n}\) . Khi đó \(A\) chia hết cho số nào dưới đây với mọi \(n \in \mathbb{N}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook