Cho \(a,\,\,b > 0\) và \(2{\log _2}b - 3{\log _2}a = 2\). Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook