Cho $a,b,c > 0$. Xét các bất đẳng thức sau:

(I) $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} \ge 2$

(II) $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{c} + \dfrac{c}{a} \ge 3$

(III) $\left( {a + b} \right)\left( {\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}} \right) \ge 4$

Bất đẳng thức nào đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook