Cho \(a + b + c = 0\) . Giá trị của biểu thức \(B = {a^3} + {b^3} + {c^3} - 3abc\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook