Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook