Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook