Cho \(a\) là số thực dương. Rút gọn biểu thức \(P = {a^{ - 2\sqrt 2 }}{\left( {\frac{1}{{{a^{ - \sqrt 2 - 1}}}}} \right)^{\sqrt 2 + 1}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook