Cho $A$ là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn $10$ .

$B = \{ n \in N/n \le 6\} $ và $C = \{ n \in N/4 \le n \le 10\} $ .

Khi đó ta có câu đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook