Cho \(A = \left( {2; + \infty } \right)\), \(B = \left( {m; + \infty } \right)\). Điều kiện cần và đủ của $m$ sao cho $B$ là tập con của $A$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook