Cho ba điểm $A,B,C$ thẳng hàng sao cho $B$ nằm giữa $A$ và $C$ . Chọn khẳng định nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook