Cho ba phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2KCl + 3O2

Các phản ứng oxi hóa khử là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook