Cho ba tia chung gốc \(Ox;\,Oy;\,Oz\) có \(A \in Ox;\,B \in Oy;\,C \in Oz\). Điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\) thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook