Cho ba tia chung gốc \(OA;OB;OC\) thỏa mãn \(\widehat {AOB} = 100^\circ ;\widehat {BOC} = 115^\circ ;\widehat {AOC} = 145^\circ .\) Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook