Cho bán kính Bo \[{{r}_{0}}=5,{{3.10}^{-11}}\]m, hằng số Cu – lông \[k={{9.10}^{9}}\]Nm2/C2, điện tích nguyên tố \[e=1,{{6.10}^{-19}}\]C và khối lượng electron \[m=9,{{1.10}^{-31}}\]kg. Trong nguyên tử hiđro, nếu coi electron chuyển động trong đều quanh hạt nhân thì ở quỹ đạo L, tốc độ góc của electron là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook