Cho bảng số liệu:

Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua một số năm

(Đơn vị: %)

Năm 1985 1995 2004 2014
Xuất khẩu 39,3 53,5 51,4 54,5
Nhập khẩu 60,7 46,5 48,6 45,5

Từ bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2014?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook