Cho bảng số liệu sau: Biết số các giá trị không nhỏ hơn $6$ là $80.$ Tìm giá trị của $x;y.\;$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook