Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2000 - 2012.

(Đơn vị: tỉ đồng)

Từ bảng số liệu trên hãy cho biết nhận định nào dưới đây không đúng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook