Cho bất đẳng thức$\left| {a - b} \right| \le \left| a \right| + \left| b \right|$. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook