Cho biết \([3;12)\backslash ( - \infty ;a) = \emptyset \). Giá trị của \(a\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook