Cho biết \(a - 1 = b + 2 = c - 3\) . Hãy sắp xếp các số \(a,b,c\) theo thứ tự tăng dần.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook