Cho biết \(a < b\). Trong các khẳng định sau, số khẳng định sai là:

(I) \(a - 1 < b - 1\)

(II) \(a - 1 < b\)

(III) \(a + 2 < b + 1\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook