Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Ở đời con của phép lai \(\frac{{AB}}{{ab}}\)Dd × \(\frac{{Ab}}{{aB}}\)dd; loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook