Cho biết nhiệt độ sôi của chất X là 360C, chất Y là 280C, chất Z là 9,40C. Vậy X, Y, Z là chất nào ? neopentan, isopentan hay n-pentan ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook