Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook