Cho biểu thức \(A = x(x + 1) + (1 - x)(1 + x) - x\) . Khẳng định nào sau đây là đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook