Cho biểu thức \(A = {x^3} - 3{x^2} + 3x\) . Tính giá trị của \(A\) khi \(x = 1001\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook