Cho biểu thức \(P = 2x({x^2} - 4) + {x^2}({x^2} - 9).\) Hãy chọn câu đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook