Cho các chất : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4­OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Các chất đồng đẳng của nhau là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook