Cho các chất: Cu, CuO, BaSO4, Mg, KOH, C, Na2CO3. Tổng số chất tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook