Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook