Cho các chất: NaOH, Cu, Ba, Fe, AgNO3, NH3. Số chất phản ứng được với dung dịch FeCl3 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook